top of page

ESP8266 Alexa RGB Smart Bulb
Materials:-

ESP8266 Nodemcu / D1 Mini

WS2812B RGB LED Strip

BreadBoard

Jumper

5V DC Power Supply

220v AC to 5v DC converter


Circuit:-


Code:-

ESP8266_Alexa_RGB_SmartBulb
.zip
Download ZIP • 2KB


Comments


bottom of page